OSNOVNI SIMBOLI SLOBODNOG ZIDARSTVA

Osnovni simboli

TRI MALA SVETLA SLOBODNOG ZIDARSTVA predstavljaju vrline koje doprinose izgradnji Hrama: Mudrost, Snagu i Lepotu. Zvezda (sveća) zapaljena na jugoistočnom uglu označava Mudrost (starešina), ona na severozapadu predstavlja snagu (prvi nadzornik) dok ona na jugozapadu simboliše Lepotu (drugi nadzornik). Ove Tri Mala Svetla stoje na tri stuba, dorskom, jonskom i korintskom a koji se nalaze u središtu Hrama.Mudrost, Snaga i Lepota vezani su za svaki ritualni rad Jovanovske Masonerije. Prilikom otvaranja Rada Lože, Starešina poziva Nadzornike da mu pomognu da osvetli Ložu i pale Tri Male Svetlosti (sveće), postavljene na tri mesta koja okružuju mozaički tepih.
Neka Mudrost vodi našu gradnju,
Neka je Snaga izvede,
Neka je Lepota upotpuni.
Mudrost, Snaga i Lepota simbolišu duh i ideju spekulativnog Slobodnog Zidarstva.

SUNCE je izvor svetlosti, snaga koja svojom gravitacionom silom održava planete na okupu, upravljajući njihovim kretanjem, energija koja drži svet i budi život u njemu. U simboličkom smislu to je oličenje stvaralačke aktivnosti, korisnog života i uspešnog delovanja Slobodnih Zidara koji treba svojom aktivnošću da pobuđuju korisne delatnosti i usmeravaju druge ljude.

MESEC je blagotvorna i tiha svetlost koja sija kada nema Sunca a istovremeno budi nadu i daje sigurnost da će Sunce opet izjutra ponovo zasijati punim sjajem. U simboličkom smislu on oličava istrajnost kao važnu osobinu Slobodnih Zidara. Time što pruža utehu i sigurnost u tami, treba da nas nauči da imamo hrabrosti i strpljenja u momentima kada zapadnemo u nevolju, da naučimo da budemo postojani i u zlu i da gajimo nadu da ćemo ponovo dočekati svetlost Sunca.

ZRAČEĆA DELTA u Slobodnom Zidarstvu jednakostranični trougao u kome je ucrtano svevideće oko. Ona simboliše superiornost Velikog Neimara svih svetova koji prati svaku ljudsku delatnost.

ISPREPLETENO UŽE sa 12 čvorova koji ga dele u 3:4:5 (odnos dužine katete i hipotenuze u pravouglom trouglu-Pitagorina teorema), simbolizuje Bratski Lanac Slobodnih Zidara koji obuhvata i povezuje čovečanstvo.

ČEKIĆ na stolu Starešine i Nadzornika je simbol snage i moći kojom se sprovode Zakoni.

VISAK kojim zidari određuju vertikalu, kod Masona simbolizuje uspravnost i slobodnozidarske savesti.

DVADESETČETVOROCOLNI LENJIR je simbol vremena (24 sata u toku dana) o čemu masoni maraju stalno da vode računa i da brižljivo planiraju i rasporede svoje aktivnosti u odnosu na raspoloživo vreme. On upozorava Slobodne Zidare da ne gube vreme, već da neprekidno rade na ličnom usavršavanju i podizanju Hrama humanosti.

DVA STUBA NA ZAPADNOJ STRANI HRAMA koji nose naziv BOAZ i JAKIN simbolizuju iste takve stubove koji su se nalazili na ulazu u Solomonov Hram. U vezi sa tim je i računjanje Masonskog vremena u kome se uz kalendarsku godinu dodaje 4000 godina, jer prema nekim izvorima, Slobodni Zidari računaju vreme od nastanka Monoteizma tj.uspostavljanja univerzalnih moralnih Zakona za ljude,a ne od rođenja Isusa Hrista.

RADNI TEPIH simbolički predstavlja građevinski plan ljudskog života. On je prepun simbola čiji se smisao detaljno objašnjava u toku rituala prilikom ulaska u bratstvo.

MOZAIČKI CRNO BELI POD HRAMA simbolizuje prepletenost tame i svetla, odnosno dobra i zla sa kojim se čovek suočava u toku celog svog života.

Treba naglasiti da i ceo Slobodnozidarski Hram predstavlja jedan veliki simbol sveta i univerzuma u kome živimo.

Brat D.P.